Category Archives: thathva thrayam

தத்வ த்ரயம் – அசித் – வஸ்து ஆவது எது?

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

தத்வ த்ரயம்

<< சித் – நான் யார்?

 • முந்தைய கட்டுரையில் நாம் சித் தத்வத்தின் இயல்பைப் பார்த்தோம் (https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2017/09/26/thathva-thrayam-chith-who-am-i/) .
 • இப்போது நம் பயணத்தைத் தொடர்ந்து “தத்வத்ரயம்” எனும் பிள்ளை லோகாசார்யரின் சென்னூலின் மூலமாகவும் அதற்கு மணவாள மாமுனிகள் அருளிய சிறப்பான வ்யாக்யானம் மூலமாகவும் சித் அசித் ஈச்வரன் எனும் மூன்று தத்துவங்களை அறிவோம்.

ஆசார்யர்கள் உபதேசம் மூலம் அசித் (வஸ்து) தத்வம் அறிந்து கொள்ளுதல்

முகவுரை

 • அசித் அறிவற்றது. மாற்றம், பரிணாமத்துக்குரியது
 • அதற்கு ஞானம் இல்லாததால் அது பிறர் பயன்பாட்டுக்கே இருக்கிறது
 • அறிவுள்ள மாற்றங்களற்ற சித்தைப் போலன்றி அசித் மாற்றங்களுக்குட்பட்டதாய் இருக்கிறது
 • அசித் மூவகைப் படும்:
  • சுத்த ஸத்வம் – ராஜஸம் (கோபதாபங்கள்), தாமஸம் (அறியாமை/அஞ்ஞானம்) கலவாத நல்லியல்பு
  • மிச்ர ஸத்வம் ராஜசமும் தாமஸமும் கலந்த நல்லியல்பு
  • ஸத்வ சூந்யம் – கால தத்வம். இது ஸத்வம் ராஜஸம் தாமஸம் எதுவுமற்றது

சுத்த ஸத்வம் (தூய நல்லியல்பு)

பரம பதம்-திவ்ய வஸ்துக்களால் ஆன மண்டபங்களும் பொழில்களும் நிறைந்த, ஸ்ரீமந் நாராயணனின் திவ்ய ஆஸ்தாநம்

 

 • ரஜஸ்ஸும், தமஸ்ஸும் கலவாத தூய சுத்த ஸத்வம் இது. பரமபதத்தில் இருப்பவைகளைப் பற்றியே இப்பகுதி.
 • இயல்பாகவே இது
  • நித்யமானது
  • ஞானம் ஆனந்தம் இரண்டின் மூல ஆதாரம்
  • கர்ம வச்யரான மனிதர்களால் அல்லாமல் பகவானின் இச்சாதீனமாக நிர்மாணமான கோபுரங்கள்/மண்டபங்கள் நிறைந்தது
  • அளவற்ற ஒளி/தேஜஸ் கொண்டது
  • நித்யர், முக்தர்களாலும் ஏன் பகவானாலும் அளவிட முடியாதது. அவ்வாறெனில் எம்பெருமானின் ஸர்வஞத்வத்துக்குக் குறைவு வாராதோ எனும் ஸம்சயத்துக்கு மாமுனிகள் அழகாக ஸமாதானம் கூறுமுகமாக எம்பெருமானும் இதன்  மஹிமையை அளப்பரியது என அறிவான் என்றார்.
  • மிக அத்புதமானது
 • சிலர் இது ஸ்வயம் ப்ரகாசம் (தானே ஒளி விடக்கூடியது) என்பர், சிலர் அவ்வாறு அன்றென்பர். இப்படி இரு கருத்துகளுண்டு.
 • ஒளி விடக்கூடியதென்னும் கருத்து வலிது. ஆகில் அது தன்னை நித்யர் முக்தர் ஈச்வரனுக்கு காட்டிக் கொடுக்கும். ஸம்ஸாரிகளுக்குத் தெரியாது.
 • இது ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டது. ஏனெனில்
  • இதற்குத் தன்னைத் தெரியாது
  • இது பல வடிவுகளில் மாறும்
 • இது ஞானத்தினின்று வேறுபட்டது ஏனெனில்
  • பிறர் உதவியின்றி வெவ்வேறு வடிவங்களை மேற்கொள்கிறது (ஞானம் உருவம் மேற்கொள்வதில்லை)
  • தன்மாத்திரைகளை (ஒலி ஸ்பர்சம் வடிவம் ருசி/சுவை மணம்) கிரஹிக்கும் ஞானம் போலன்றி இது நுண் உணர்வுகளின் இருப்பிடம்

மிச்ர ஸத்வம் (தூய்மையற்ற நல்லியல்பு)

 • ஸ்வாபாவிகமாகவே இது
  • ஸத்வம் ரஜஸ் தமஸ்ஸுகளின் கலவை ஆகும்
  • ஜீவாத்மா முழு ஞானமும் ஆனந்தமும் உறாமல் தடுக்கும் திரை
  • ஜீவாத்மாவுக்கு முரண்பட்ட ஞானம் ஏற்படும் மூலாதாரம்
  • நித்யம்
  • ஈச்வரனின் லீலைகளில் ஓர் உபகரணம்
  • தனக்குள்ளும், பிரவற்றோடும் வேறுபட்டு தன் ஸ்வரூபத்துக்கேற்ப  (அவ்யக்தமாயும் வ்யக்தமாயும் ச்ருஷ்டி ஸம்ஹார காலங்களில்) இருக்கும்.
  • ப்ரசித்தமான பெயர்கள்
   • ப்ரக்ருதி – மாறுதல்கள் மூலமாய் இருப்பதால்
   • அவித்யை – உண்மை ஞானத்துக்கு மாறுபட்டிருப்பதால்
   • மாயா – மாறுபட்ட வேறுபட்ட விசித்ர விஷயங்களாக இருப்பதால்
 • நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி 10.7.10ல் அருளிச் செய்தவாறு அசித் தத்துவங்கள் உள்ளன
  • பஞ்ச தன்மாத்திரைகள் –  சப்த (ஒலி), ஸ்பர்ச (தொடுவுணர்வு), ரூப (பார்வை), ரஸ (சுவை), கந்தம் (நாற்றம்)
  • பஞ்ச ஞானேந்த்ரியங்கள் – அவற்றை அறியும் ச்ரோத்ர (செவி), த்வக் (சருமம்), சக்ஷுர் (கண்கள்), ஜிஹ்வா (நாக்கு), க்ராண(காதுகள்) எனும் அறிவுப் புலன்கள்
  • பஞ்ச கர்மேந்த்ரியங்கள் – வாக் (வாய்), பாணி (கைகள்), பாத(கால்கள்), பாயு (மலத்துவாரங்கள்), உபஸ்த (இனப்பெருக்க உறுப்புகள்)
  • பஞ்ச பூதங்கள் – ஆகாசம் (வெளி), வாயு (காற்று), அக்னி (நெருப்பு), ஆப/ஜலம் (நீர்), ப்ருத்வி (நிலம்)
  • மனஸ் – மனம்
  • அஹங்காரம்
  • மஹான் – வஸ்துவின் திரண்ட உரு நிலை
  • மூலப்ரக்ருதி – வஸ்துவின் உருவிலா நிலை
 • இவற்றுள் அடிப்படைப் பொருளான மூலப்ரக்ருதி குணங்களின் கூட்டரவால் வெவ்வேறு நிலைகளை எய்தும்
 • குணங்கள் ஸத்வம் (நல்லியல்பு), ரஜஸ் (உணர்ச்சிப்பெருக்கு), தமஸ் (அறியாமை) என மூவகை
 • ஸத்வம் ஆனந்தம் மகிழ்ச்சிகளைத் தூண்டும்
 • ரஜஸ் பற்றுதல், பொருளாசைகளை விளைக்கும்
 • தமஸ் முரண்பட்ட ஞானம், அறியாமை, மறதி , சோம்பலை விளைக்கும்
 • இம்மூன்று இயல்புகளும் ஸமமாய் உள்ளபோது வஸ்து உருவற்ற நிலையில் இருக்கும்
 • இம்மூன்று இயல்புகளும் ஸமமற்ற நிலையில் உள்ளபோது வஸ்து உருவ நிலையில் இருக்கும்
 • வஸ்துவின் முதல் உருவான நிலை மஹான்
 • மஹானிலிருந்து அஹங்காரம் பிறக்கிறது
 • பின்னர் மஹான், அஹங்காரங்களிலிருந்து தன்மாத்ரைகள், ஞானேந்த்ரியங்கள், கர்மேந்த்ரியங்கள் தோன்றும்.
 • பஞ்ச தன்மாத்ரைகள் பஞ்ச பூதங்களின் ஸூக்ஷ்ம நிலை
 • எம்பெருமான் இவ்வேறுபட்ட மூலகங்களைக் கலந்து ப்ரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி செய்கிறான்
 • பகவான் தன் ஸங்கல்பத்தால் ப்ரபஞ்சம் ஆகிய கார்யத்தை இம்மூலகங்களாகிய காரணத்தை இட்டு மாற்றுவதாகிய ஸ்ருஷ்டியைச் செய்கிறான்
 • ப்ரபஞ்சத்திலுள்ள அனைத்து உயிர்வாழிகளையும் பகவான் ப்ரஹ்மா ப்ரஜாபதி போன்ற பிற உயிர் வாழிகளுக்குத் தான் அந்தர்யாமியாக இருந்து கொண்டு ஸ்ருஷ்டி செய்கிறான்
 • கணக்கற்ற ப்ரபஞ்சங்கள் உள
 • இவை யாவும் ஒரு சேரவும் அநாயாஸமாகவும் அவன் ஸங்கல்பத்தால் ஸ்ருஷ்டி செய்யப்படுகின்றன
 • பல்வேறு பிரமாணங்களை உதாஹரித்து மாமுனிகள் பதினான்கு தளங்களாக, அண்ட கோளங்கள் உள எனக் காட்டுகிறார்

லீலா விபூதி அமைப்பு (ஸம்ஸாரம் – இவ்வுலகு)

 • கீழ் ஏழு நிலைகள்
  • மேலிருந்து அவை அதலம், விதலம், நிதலம், கபஸ்திமத்(தலாதலம்), மஹாதலம், சுதலம், பாதாலம் எனப்படும்
  • இவற்றில் ராக்ஷஸர், பாம்புகள், பறவைகள் முதலியன உள
  • ஸ்வர்கத்தினும் அதிகமாக இன்பம் பயக்கும் மண்டப மாட கூட கோபுரங்கள் இங்கு உள
 • ஏழு மேல் நிலைகள்
  • பூலோகம் – மனிதர் விலங்கினம் பறவைகள் வாழிடம். இவை ஏழு த்வீபங்களாய் உள. நாம் இருப்பது ஜம்பூ த்வீபம்.
  • புவர் லோகம் – கந்தர்வர் (தேவ இசைக்கலைஞர்) வாழிடம்
  • ஸ்வர்க லோகம் – பூலோகம் புவர்லோகம் ஸ்வர்க்க லோகம் மூன்றையும் இயக்கும் இந்த்ரன் தன் மக்களோடுள்ள இடம்
  • மஹர்  லோகம் – ஏற்கெனவே இந்த்ர பதம் வகித்தோரும் இனி வகிக்க இருப்போரும் இருக்குமிடம்
  • ஜன லோகம் – ஸனக ஸநந்தன ஸநத்குமார ஸநாதனாதி ப்ரஹ்ம குமாரர்கள் இருக்குமிடம்
  • தப லோகம் – ப்ரஜாபதிகள் எனும் ஆதி மூல புருஷர்கள் இருக்குமிடம்
  • ஸத்ய லோகம் – ப்ரஹ்மா விஷ்ணு சிவன் தம் அடியார்களோடு வாழுமிடம்
 • ஒவ்வொரு ப்ரபஞ்சமும் பதினான்கு அடுக்குகளால் ஆகி ஏழு ஆவரணங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது
 • ஞானேந்த்ரியங்கள் ஸூக்ஷ்மங்களை உணர்கின்றன, கர்மேந்த்ரியங்கள்  ஸ்தூலங்களை உற்றுணர்ந்து செயல்பாடுகளில் இழிகின்றன.
 • மனம் இவை எல்லாவற்றிலும் உடன் இருந்து பொதுவாய் உதவுகிறது.

 • பஞ்சீ கரணம் எனும் வழியால் பகவான் வெவ்வேறு மூலப் பொருள்களை இயக்கி நாம் காணும் ப்ரபஞ்சத்தை நாம் இப்போது காணும் வகையில் சமைக்கிறான்

ஸத்வ சூன்யம் – காலம்

 • இயற்கையில், காலம்
  • வஸ்துக்களை ஸூக்ஷ்ம தசையிலிருந்து ஸ்தூல தசைக்கு  நிலை மாற்றுவதில் ஒரு க்ரியா ஊக்கியாய் உள்ளது
  • வெவ்வேறு அளவுகளில் நாள் கிழமை பக்ஷம் திங்கள் என அமைகிறது
  • நித்யம். இதற்கு ஆரம்பம் முடிவு இல்லை
  • எம்பெருமானின் லீலைகளில் உதவுகிறது
  • இது எம்பெருமானின் திருமேனியின் ஒரு வடிவும் ஆகும்
 • மாமுனிகள் நடுவில் திருவீதி பிள்ளை பட்டரை உதாஹரித்து கால அளவைகளின் விவரங்கள் தந்தருள்கிறார்
  • நிமிஷம் – க்ஷணம் – ஒரு வினாடி – கண்ணை ஒரு முறை இமைக்கும் நேரம்
  • பதினைந்து நிமேஷங்கள் – ஒரு காஷ்டா
  • முப்பது காஷ்டா- ஒரு காலம்
  • முப்பது காலம் – ஒரு முஹூர்த்தம்
  • முப்பது முஹூர்த்தம் – ஒரு திவசம் (நாள்)
  • முப்பது திவசங்கள் – இரண்டு பக்ஷங்கள் – ஒரு மாஸம்
  • இரண்டு மாஸங்கள் – ஒரு ருது ஒரு பருவம்
  • மூன்று ருதுகள் – ஓர் அயனம் – 6 மாஸங்கள் உத்தராயணம், 6 மாஸங்கள் தக்ஷிணாயனம்
  • இரண்டு அயனங்கள் – ஒரு ஸம்வத்ஸரம், வருஷம், ஆண்டு
  • முந்நூற்றறுபது மானிட ஸம்வத்ஸரங்கள் – ஒரு தேவ ஸம்வத்ஸரம்
 • சுத்த ஸத்வம் மிச்ர ஸத்வம் ஆகியவை இரண்டும் இன்புறத்தக்க விஷயங்களாகவும் இன்பத்துக்கு இருப்பிடமாகவும் இன்பத்தத்தைத் தருவிக்கும் உபகரணங்களாகவும் உள்ளன.
 • சுத்த ஸத்வம் (தெய்வீக வஸ்து) மேலும் . பக்கங்களிலும்   எல்லையற்றது, கீழ்ப்புறம் எல்லையுள்ளது, பரமபதம் முழுதும் வ்யாபித்துள்ளது
 • மிச்ர தத்வம் மேற்புறம் எல்லையுள்ளது கீழும் பக்கங்களும் எல்லையின்றி ஸம்ஸாரமாய் விரிந்துள்ளது.
 • கால தத்வம் எங்கும் (பரமபதம், பிரபஞ்சம் இரண்டிலும்) வ்யாபித்துள்ளது
 • காலம் பரமபதத்தில் நித்யம், ஸம்ஸாரத்தில் தாற்காலிகம் என்பர். மாமுனிகள் “தத்வ த்ரய விவரணம்” எனும் நூலில்  பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸாதித்ததை  உதாஹரித்து “காலம் பரமபதம் ஸம்ஸாரம் இரண்டிலும் நித்யம்” என்பர். ஆசார்யர்கள் சிலர் வேறுபட ஸாதிப்பதுண்டு. ஸம்ஸாரம் ஸதா மாறுபடுவதால் காலமும் தாற்காலிகம் என்பர்.
 • சிலர் காலம் இல்லை என்பர். அது ஏற்புடைத்தன்று.

முடிவுரை

இவ்வாறு ஓரளவு அசித் (வஸ்து ) தத்வம் மூவகை – சுத்த ஸத்வம் – பரமபதம். மிச்ர தத்வம் – ஸம்ஸாரம் – இவ்வுலக வஸ்துகள், ஸத்வ சூன்யம் – காலம் எனக் கண்டோம். இவ்விஷயங்களை மிகவும் ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை உட்கொண்டவை. இவற்றை ஆசார்யர் திருவடியில் மேலும் கேட்டு உஜ்ஜீவிப்பது. க்ரந்த காலக்ஷேபமாக ஆசார்யரிடம் கேட்டாலே தெளிந்த ஞானம் உண்டாம்.

அடுத்து ஈச்வர தத்வம் அநுபவிப்போம்.

பிள்ளை லோகாசார்யர் திருவடிகளே சரணம்
ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.in/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

தத்வ த்ரயம் – சித் – நான் யார்?

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

தத்வ த்ரயம்

<< பிள்ளை உலகாசிரியரின் தத்வ த்ரயம் – ஓர் அறிமுகம்

ஆசார்யர்கள் உபதேசம் மூலமாக சித் (ஆத்ம) தத்வம் அறிதல்  

அறிமுகம்

 • ஒவ்வொருவரும் ஆத்மா, வஸ்து, ஈச்வரன் இவற்றின் உண்மை நிலையை அறிய அவாவுகின்றனர்.
 • பல நாகரிகங்களிலும் இம்மூன்று தத்வங்களையும் அறிவது எல்லா ஞானிகளின் தொடர்ந்த முயற்சியாய் இருந்து வருகிறது.
 • வேதம், வேதாந்தம், ஸ்ம்ருதி, இதிகாசம், புராணங்களை அடிப்படையாகக்கொண்ட ஸநாதன தர்மம் இவற்றை மிக அழகாக விளக்குகிறது.
 • ஸ்ரீமன் நாராயணன் (கீதாசார்யன்), நம்மாழ்வார், எம்பெருமானார், பிள்ளை லோகாசார்யர், மணவாள மாமுனிகள் ஆகியோர் இவற்றைத் தம் திவ்ய ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் விளக்கியுள்ளனர்
 • முன்னுரை
  • குறிப்பாக பிள்ளை லோகாசார்யர் தத்வத்ரயமும், அதற்கு மாமுனிகள் வ்யாக்யானமும் இவற்றை மிகத் தெளிவாய் விளக்குவன.
  • தன் உண்மை ஸ்வரூபம் அறியாமல் ஒருவரால் ஆத்ம முன்னேற்றம் காண முடியாது
  • தன் ஸ்வரூபம் தெரிந்த பின்பே ஆத்மீக வாழ்வில் மேற்கொண்டு என்ன செய்யலாம் ரன்பது தெளியலாகும்
  • முதலில் ஆத்மா என்ன என ஆழ்ந்து காண்போம்

பகவான் அர்ஜுனனுக்கு நேரடியாக உபதேசித்தல்

ஆழ்வார், எம்பெருமானார், பிள்ளை லோகாசார்யர், ஜீயர்

 

ஆத்மாவின் இயல்பு

 • ஆத்மா என்பது உடல், உணர்வுகள், மனம், பிராணன், ஞானம் இவற்றினின்று வேறுபட்டது
 • இயல்பாகவே ஆத்மா
  • உயிர்த்துடிப்புள்ளது, தன் இருப்பை உணர்ந்தது, ஸ்வயம் பிரகாசமானது
  • இயல்பாகவே ஆனந்த மயமானது
  • உண்டாக்கப்படவோ அழிக்கப்படவோ முடியாதது
  • வெளிக் கண்களால் காண முடியாதது
  • அணு மாத்திரமாய் மிகச் சிறிதானது
  • புலன்களுக்கு எட்டாதது
  • பகுதிகளாகக் கூரிடமுடியாதது
  • எந்த மாற்றமுமில்லாதது
  • ஞானத்துக்கு இருப்பிடமானது
  • எம்பெருமானால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது
  • பகவானால் தாங்கப்படுவது
  • எம்பெருமானுக்கு அடிமைப்பட்டுள்ளது

ஆத்மாவுக்கும்  உடல், மனம் ப்ராணன் இவற்றுக்கும் ள்ள வேறுபாடுகள்

 • ”என் சரீரம்”, “என் உணர்வுகள்”, “என் மனம்” என்று சொல்லப்படுவதால் “என்” என்பது ஆத்மா என்றாகிறது.
 • ஆத்மா “நான்”என்றும் சரீரம் முதலியன “எனது” என்றும் குறிக்கப் படுகின்றன.
 • ஆத்மா எப்போதும் பார்க்கப் படுகிறது, சரீரம் முதலியன சில நேரங்களில் பார்க்கப்படும், சில நேரங்களில் இல்லை,
 • எடுத்துக் காட்டாக, நாம் உறங்கும்போது நம் ஆத்மா  உணர்வோடுள்ளது ஆனால் அப்போது நம் உடல் புலப்படுவதில்லை. ஆத்மா உணர்வோடு இருப்பதாலேயே விழித்தவுடன் நாம் யார் என்பதை உணர்கிறோம்.
 • ஆத்மா, உடல் முதலியவற்றின் வேறுபாடுகள்….மேலும் சில:
  • ஒரு வ்யக்தியின் ஆத்மா ஒன்று, ஆனால் உடல், உணர்வுகள், மனம், ப்ராணன் என்பன பல
 • ஆகவே நமக்கு உடல் ஆத்மா இவற்றின் வேறுபாடு தெளிவாகிறது
 • ஆகிலும், இவற்றுக்கெல்லாம் மேலும் நமக்கு இதில் ஐயம் ஏற்படுமாகில் இது சாஸ்த்ரம் சொல்வது என்பதால் விசுவாசிக்க வேண்டும்
 • சாஸ்த்ரம் நித்யம், அபௌருஷேயம், குறையற்றது என்பதால் அது சொல்வது யாவும் ஏற்புடைத்து.

ஆத்மா சரீர வேறுபாடுகள்:ப்ரத்யக்ஷ எடுத்துக்காட்டுகள்

 

இதேபோல், “நான்” எனும் ஆத்மா ஒரு சரீரம் உடையதாயிருக்கிறது. நாம் “ஆத்மா” எனத் தெளிவோமாகில் மட்டுமே நாம் நம் சரீரம் எனும் நினைவிலிருந்து விலக முடியும்.

சரீரத்தின் மாறும் இயல்பும் ஆத்மாவின் பயணங்களும்

 • பகவத் கீதை இரண்டாம் அத்யாயத்தில் எம்பெருமான் ஆத்மா சரீரம் இரண்டின் இயல்பையும் விளக்கியுள்ளார்.
 • பதின்மூன்றாம் ச்லோகம் “இந்த ஆத்மா உள்ள சரீரம் சிசுப் பருவம், குழந்தைப் பருவம், இளமை என மரணம் வரை செல்வது போன்றே மரணம் வந்தபின் ஆத்மாவும் வேறொரு சரீரத்தைப் பெறுகிறது. ஆத்மாவின் இயல்பைப் புரிந்து கொண்டவன் இம்மாற்றத்தைக் கண்டு குழம்புவதில்லை” என்கிறது.
 • இருபத்திரண்டாம் ச்லோகத்தில் அவர், “பழைய துணிகள் கிழிந்ததும் நாம் புது துணிகள் அணிவதுபோல் மரணம் வந்தபின் ஆத்மாவும் புது சரீரம் பெறுகிறது.”என்கிறார்.

ஆத்மா சரீரத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளை அடைதலும் அவற்றின் முடிவில் வேறொரு சரீரம் பெறுதலும்.

 

அறிபவன், செய்பவன், அநுபவிப்பவன்

 • அறிவின் உறைவிடமாக இருப்பதால் ஆத்மா அறிபவன் எனப்படுகிறான்.
 • ஆத்மா வெறும் அறிவு மட்டுமல்லன், அறிபவனும் என்றே சாஸ்த்ரம் சொல்கிறது.
 • அறிவு தானே செயலுக்கு இட்டுச் செல்கிறது, செய்கையும் செயலின் அனுபவமும் அறிவின் வெவ்வேறு வெளிப்பாடுகள்.
 • இவ்வுலகில் ஆத்மா ஸத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் மூன்று குணங்களால் பாதிக்கப் படுகிறது.
 • ஆத்மாக்களுக்குத் தம் வழியைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஸ்வாதந்த்ர்யம் எம்பெருமானால் அருளப்  படுகிறது.
 • ஆகிலும் பகவான் ஏகதேச அதிகாரி ஆனதால் அவன் அனுமதி இன்றி எதுவும் நடவாது.
 • ஒவ்வொரு செய்கையிலும் ஆத்மாவுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை உண்டு, எம்பெருமான் சாட்சியாக மட்டுமே நின்று ஆத்மாவுக்கு அந்த உரிமை தருகிறான்.
 • பிறகு அச்செயல் சாஸ்த்ர சம்மதமானதா சாஸ்த்ர விரோதமானதா என்பதைப் பொறுத்து ஆத்மா அச்செயலைச் செய்ய அவன் அனுமதிக்கிறான்.
 • பகவானே எல்லாச் செயல்களுக்கும் ஸர்வாதிகாரி. ஆகிலும் ஒவ்வோர் ஆத்மாவுக்கும் தான் விரும்பியபடி செயல்பட விட்டு, அச்செயலுக்கு அந்த ஆத்மாவே பொறுப்பாகும்படி செய்கிறான்.
 • சில நேரங்களில் பகவான் முழுப் பொறுப்பேற்று ஆத்மாவின் செயல்கள் மற்றும் வாழ்க்கைக்குத் தானே பொறுப்பாகிறான்.

பகவானால் கட்டுப்பட்டு, அவனுக்கு அடிமைப் பட்டு இருத்தல்

 • ஆத்மா பகவானால் முற்றிலும் கட்டுப்பட்டுள்ளது, ஆகவே அதன் செயல்கள் யாவும் அவனால் அநுமதிக்கப் படுபவை.
 • சரீரத்தின் செயல்பாடுகள் ஆத்மாவால் கட்டுப் படுத்தப் படுவதுபோல் ஆத்மாவின் செயல்கள் அதனுள் உறையும் பரமாத்மாவால் கட்டுப் படுத்தப் படுகின்றன.
 • எனினும் க்ருத்யாக்ருத்ய விவேகம் உள்ளதால் ஆத்மாவுக்கு எம்பெருமான் தன் செயலைத் தேர்நதெடுக்க அனுமதி தருகிறான்.
 • அப்படி இல்லை என்றால் சாஸ்த்ரம் பொருளற்றதாகும்.
 • கற்கவும், அறிந்துகொண்டு நல்லது தீயது விவேகித்து நல்வழி செல்லவும் ஆத்மாவுக்கு சாஸ்த்ரம் துணை.
 • ஆக எம்பெருமான் ஆத்மாவின் செயல்களில்
  • முதல் முயற்சியில் ஸாக்ஷியாக வெறுமனே நிற்கிறான்.
  • அடுத்த நிலையில் ஆத்மாவின் செயல் முடிவில் அநுமதி தானம் செய்கிறான்
  • செயல் தொடங்கியதும் எம்பெருமான் இந்தச் செயலுக்கு மேலும் தொடர்பான செயலுக்கு உந்துகிறான்.
 • பகவான் ஆத்மாவைத் தரித்து உதவுகிறான். தரித்தல் என்றால், ஆத்மா தன் சத்தையை இழக்கிறது , மேலே சொல்லும் விஷயங்களில் தெளிவில்லாதபோது .
  • தனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள தொடர்பை இழக்கும்போது
  • பகவானின் திவ்ய ஸ்வரூபம்
  • அவனது திவ்ய கல்யாண குணங்கள்
 • ஆத்மா எப்போதும் எவ்வுயிர்க்கும் மையமாயுள்ள எம்பெருமானுக்கே அடிமைப்பட்டுள்ளது
 • ஆகவே ஆத்மா எப்போதும் வேறொரு நினைவின்றி அவன் ஆனந்தத்தையே கருதி நிலா, தென்றல், சந்தானம், மலர் போல் அவன் ஆனந்தத்துக்கிருக்க வேணும்.
 • ஆத்மா எம்பெருமானிடம் இருந்து பிரிவதே இல்லை.

மூவகை ஆத்மாக்கள்

 • ஆத்மாக்கள் எண்ணிறந்தன
 • அவை மூவகையாகும்
 • பத்தாத்மா
  • இவை அநாதி காலமாக ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டுள்ளன
  • அஞ்ஞானத்தால் ஜனன மரணம் எனும் சுழலில் உள்ளன
  • தம் ஸ்வரூபம் அறியாத ஆத்மாக்கள் யாவும் இவ்வகையில் உள்ளன.
  •  இவை தம் ஸ்வரூபம் அறியாமல் தம் சரீரமே/புலன்களே தாமென நினைக்கின்றன.
  • தாம் ஸ்வதந்த்ரர் என நினைக்கும் ஆத்மாக்களும் உண்டு.
 • முக்தாத்மா
  • முன்பு ஸம்ஸாரத்தில் இருந்து இப்போது பரமபதத்தில் இருப்போர்
  • இவர்கள் கர்மா, ஞாந பக்த்யாதி யோகங்கள் போன்ற தம் முயற்சியாலோ எம்பெருமானின் நிர்ஹேதுக க்ருபையாலோ பரமபதம் அடைந்தவர்கள்
  • ஸம்ஸாரத்திலிருந்து விடுபட்டதும் பொதுவாக இவர்கள் அர்ச்சிராதி கதி வழியாக வ்ரஜா நதி சென்று நீராடி திவ்ய சரீரம் பெறுவர்.
  • நித்ய ஸூரிகளாலும் முக்தாத்மாக்களாலும் வரவேற்கப்பட்டு அவர்களோடேயே எம்பெருமானின் நித்ய கைங்கர்யம் செய்யும் பேறு பெறுகிறார்கள்.

ஆழ்வார்கள் எம்பெருமானின் நிர்ஹேதுக க்ருபையால் பரமபதம் அடைந்தனர்

 • நித்யாத்மாக்கள்
  • இவர்கள் எப்போதுமே ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுப்படவில்லை
  • எப்போதுமே பரமபதத்திலும் எங்குமே அவன் கைங்கர்யத்திலேயே இருப்பவர்கள்
  • எல்லாரும் அறிந்த நித்ய சூரிகள்
   • ஆதிசேஷன்
   • கருடாழ்வார்
   • விஷ்வக்சேனர்

நித்யமாகப் பரமபதத்தில் நித்யஸூரிகளால் கைங்கர்யம் செய்யப்படும் பரமபத நாதன்

எண்ணற்ற ஆத்மாக்கள்

 • இயல்பாகக்  குளிர்ந்திருக்கும் நீர் சூடு படுத்தப்படும் பாத்திரத்துடன் சம்பந்தத்தால் உஷ்ணமாவதுபோல் பத்தாத்மாக்கள் வஸ்து சம்பந்தத்தால் அஞ்ஞானம், கர்மம் இவற்றால் மூடப் படுகின்றன.
 • பொருள்களில் ஆசை நீங்கியதும் இந்த அஞ்ஞானம் நீங்கும்.
 • இம்மூன்று ஆத்மாக்களும் தனித்தனியே எண்ணிறந்தன.
 • சிலர் (சாஸ்த்திரத்தில் காணும் அத்வைத தத்வத்தைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு) ஆத்மா ஒன்றே, தன் அஞ்ஞானத்தால் பலவாகத் தன்னை நினைக்கிறது என்பர். ஆனால் இது தர்க்கத்துக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதமானது.
 • ஆத்மா ஒன்றே எனில் ஒருவன் சுகிக்கும்போது இன்னொருவன் துக்கிக்க முடியாது.
 • இரண்டும் வெவ்வேறு உணர்வுகளாதலால் ஒரே ஆத்மாவில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டும் சேராது.
 • மேலும் சாஸ்த்ரம் சிலரை முக்தர் என்றும் சிலரை பத்தர் என்றும் சிலரை சிஷ்யர்கள் என்றும் சிலரை ஆசார்யர்கள் என்றும் சொல்கையால் ஆத்மாக்கள் பலர் ஆக வேண்டும்
 • மேலும் சாஸ்திரம் பல வகை ஆத்மாக்களைப் பற்றிப் பேசுவதும் விரோதமாகிவிடும்.
 • மோக்ஷ திசையிலும் ஆத்மாக்கள் பலரே.
 • இங்கு ஓர் ஐயம் – ஆத்மாக்கள் பரமபத்தில் இங்குப்போல் அங்கு கோபம், பொறாமை (அஸூயை) இல்லாததால், அங்கே வெவ்வேறாக இருக்குமோ ?
 • ஒரே மாதிரி ஒரே எடை இருந்தாலும் வெவ்வேறு பானைகள் வெவ்வேறாயிருப்பதுபோல் ஒரே நிலையிலிருந்தால் வெவ்வேறு ஆத்மாக்கள் பரமபதத்திலும் வெவ்வேறாகவே இருக்கும்.
 • ஆக லீலா விபூதியிலும் நித்ய விபூதியிலும் ஆத்மாக்கள் வெவ்வேறாகவே இருக்கும்.

 

தர்மி ஞாநம், தர்மபூத ஞாநம்

 • ஞானம் இருவகை
  • தர்மி ஞாநம் – உணர்வு நிலை
  • தர்மபூத ஞாநம் – ஞாநம்
 • பத்த முக்த நித்ய வேறுபாடின்றி ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம்
  • சேஷத்வம் – எம்பெருமானுக்கு அடிமைப் பட்டிருத்தல
  • ஞாத்ருத்வம் – அறிவுடையனாயிருத்தல்
 • இரண்டுமே இன்றியமையாத குணங்கள்.
 • ஞானமுள்ளவன் என்பதால் அசித் வஸ்துவிலிருந்து வேறானவன்
 • அடிமைப்பட்டவன் என்பதால் ஈச்வரனின்றும் வேறானவன் .
 • ஞானமே வடிவாக உள்ளவன், ஆத்மாவுக்கு ஞானமும் உண்டு.
 • வேறுபாடு – தர்மி ஞானம் என்பது தான் இருப்பதை எப்போதும் காட்டிக் கொண்டிருக்கும் பிரஞை. தர்ம பூத ஞானமாவது ஆத்மாவுக்கு வெளிப்பொருள்களைத் தான் சுருங்கியும் பெருத்தும் அவ்வப்போது நிலைமைக்குத் தக்கபடி காட்டும் ஞானம்
 • நித்யர்க்கு அவர் ஞானம் எப்போதும் விகசித்தே இருக்கும்.
 • முக்தர்க்கு  முன்பு சுருங்கியிருந்த ஞானம் இப்போது நன்றாக விரிந்திருக்கும்.
 • பத்தர் இவ்வுலகில் இருப்பதால் எப்போதும் அளவுபட்ட ஞானமாய் இருக்கும்.
 • ஞானம் என்பது நித்ய வஸ்துவே ஆயினும், அது இந்திரியங்கள் மூலமே ப்ரசரிப்பதால் சுருக்கமும் பெருக்கமும் ஏற்படும்.
 • புலன்கள் சில சமயங்களில் விழிப்போடும் சில சமயங்களில் அவ்வாறனறியும் இருக்கும்.
 • ஆகவே அதற்குத்தக தர்மபூத ஞானமும் சுருங்கும் விரியும்.

முடிவுரை

 • இயல்பாகவே ஆனந்தமாயுள்ள ஆத்மா விவரிக்கப் பட்டது.
 • பூர்ண ஞான விகாசம் ஏற்படும்போது ஆத்மாவின் ஆனந்தமும் கூடுகிறது.
 • நாம் ஒரு கத்தி அல்லது விஷம் காணும்போது சரீரம், மனம் இரண்டுக்கும் துன்பமானதால் துயரம் ஏற்படுகிறது
 • இது ஏனெனில்
  • நாம் சரீரம் ஆத்மா இரண்டையும் குழப்பிக் கொள்வதால் ஆயுதம்/விஷம் ஆத்மாவை ஒன்றும் செய்யதென உணரவில்லை.
  • நம் கர்ம வினையே நமக்கு அச்சம் தருகிறது.
  • ஆயுதம் உள்பட யாவுமே பகவானை அந்தர்யாமியாய்க் கொண்டது என நாம் உணரவில்லை; அதை உணர்ந்ததால் ப்ரஹ்லாதாழ்வான் பாம்பு, ஆனை நெருப்பு இவற்றால் மிரட்டப்பட்டபோது அஞ்சவில்லை.
 • எல்லாம் பகவானால் வ்யாபிக்கப்பட்டுள்ளதால் யாவும் நன்மைக்கே
 • நம் தவறான புரிந்து கொள்ளுதலால் சில நமக்குப் பாதகமாகத் தெரிகிறது
 • அப்படி இல்லை எனில், ஒரே விஷயம் வெவ்வேறு சமயங்களில் ஒருவர்க்கு இன்பமாயும் மற்றொருவர்க்குப் பாதகமாயும் இருப்பது ஏன்?
 • குளிர்காலத்தில் சுடுநீர் உகப்பாயும், கோடைக்காலத்தில் துன்பமாயும் உள்ளது. இது வெவ்வேறு காலங்களில் நம் சரீரம் பற்றிய கண்ணோட்டத்தினாலே.
 • யாவும் எப்போதும் பகவத் சரீரம்/பகவத் சம்பந்தம் உள்ளது  என உணர்ந்தால் நாம் இயற்கையிலேயே இன்பமாய் இருப்போம்

இது “தத்வ த்ரயம்” நூலின் சித் பிரகரணத்துக்கு  ஒரு அறிமுகம் போன்றது. நன்கு உணர ஆசார்யனிடம் காலக்ஷேபமாகக் கேட்டு அறிவது நன்று.

ஸ்ரீமதே ரம்ய ஜாமாத்ரு முனீந்த்ராய மஹாத்மநே |
ஸ்ரீரங்கவாஸிநே பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்களம் ||

மங்களாசாசன பரைர் மதாசார்ய புரோகமை: |
ஸர்வைஸ்ச பூர்வைராசார்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்களம் ||

அடுத்து நாம் அசித் தத்வம் என்ன என விரிவாகப் பார்ப்போம்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

தத்வ த்ரயம் – பிள்ளை உலகாசிரியரின் தத்வ த்ரயம் – ஓர் அறிமுகம்

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

தத்வ த்ரயம்     ஐப்பசி மாத அநுபவம்

<< பிள்ளை லோகாசார்யர் – முமுக்ஷுப்படி அனுபவம்

<< நூல் சுருக்கம்

ஐப்பசியில் அவதரித்த ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்கள் அனுபவம் நமக்குத் ப்ராப்தமாகிறது. ஐப்பசியில் அவதரித்தோரில் மிகப் பெருங்கருணையாளரான உலகாசிரியர் அருளிய தத்வ த்ரயத்தை அதற்கு மாமுனிகள் அருளிய வ்யாக்யான அவதாரிகை மூலமாகச் சிறிதே அநுபவிப்போம் .

தத்வ த்ரயம் குட்டி பாஷ்யம் என்று குலாவப்படுகிறது. ப்ரஹ்ம ஸூத்ரங்களுக்கு விரிவான உரை அருளி எம்பெருமானார் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் என்று போற்றப் படுகிறார். அவ்வுரையில் பொதிந்து கிடைக்கும் வேதாந்த விசிஷ்டாத்வைதக் கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் சிறு சிறு சூத்ரங்களாக இதில் உலகாசிரியர் எளிதில் எவரும் அறியலாம்படி தமிழில் அருளியுள்ளார். இந்த க்ரந்தம் சித் (ஜீவாத்மா), அசித் (வஸ்து), ஈச்வரன் எனும் மூன்று அடிப்படைத் தத்துவங்களை விளக்குகிறது. இந்த க்ரந்தத்தின் சுருக்கத்தை இணைய தளத்தில் https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/2016/04/29/simple-guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short/ என்ற இடத்தில் காணலாம்.
இந்தப் பின்னணியில் நாம் மாமுனிகள் அருளிய ஆச்சர்யமான முன்னுரையோடு தத்வ த்ரயத்தை அனுபவிப்போமாக.

”அநாதி மாயயா ஸுப்த” என்றதில் சொன்னபடி ஜீவாத்மாக்கள் அநாதி காலமாக ஆத்மாவும் வஸ்துக்களும் வேறு என்று உணராமல் அஞ்ஞான இருளில் மூழ்கி உள்ளதால் ஆத்ம வஸ்து எம்பெருமானுக்கே உரியது அவன் அநுபவத்துக்கே ஏற்பட்டது என்று அறிகிலர்.

தெளிவான ஞானமில்லாமையால்,

 • ஜீவாத்மா “தேவோஹம் மனுஷ்யோஹம்” (நானே தேவன் நானே மநுஷ்யன்) இந்த அஸ்திர சரீரமே நான் என நினைக்கிறான்.
 • தான் சரீரத்தினின்றும் வேறுபட்டவன் என்றுணர்ந்தாலும் நானே ஈச்வரன் என்றும் நானே அநுபவிப்பவன் என்றும் ஸ்வாதந்த்ர்யம் கொண்டாடுகிறான்.
 • தான் பகவானின் தொண்டன் என்று உணர்ந்தாலும் பகவத் கைங்கர்யத்தில் எப்போதும் இல்லாமல் உலக அநுபவங்களில் தன்னை இழக்கிறான்.

இதையெல்லாம் தீர்க்கமாக எண்ணிப் பார்த்து அளவற்ற கருணையினால் பிள்ளை லோகாசார்யர் ஜீவர்களுக்கு எளிதில் விளங்கும்படியாக சித் அசித் ஈச்வரன் எனும் மூன்று உறுதிப் பொருள்களை தத்வ த்ரயம் எனும் ப்ரபந்த முகேன அருளிச்செய்தார்.

நடுவில் திருவீதிப் பிள்ளை பட்டர், பெரியவாச்சான் பிள்ளை போன்ற பூர்வாசார்யர்கள் கிரந்த நிர்மாணம் செய்ததும் இதற்காகவேயாம்.

இங்கே சில கேள்விகள்.

நம் பூர்வாசார்யர்கள்,

 • அஹங்காரம் அறவே அற்றவர்கள்
 • எப்போதும் சேதனர் நலனையே நினைப்பவர்கள்
 • தம் சுய லாபம் க்யாதி பற்றி நினையாதவர்கள்

இவ்வாறு ஆகில் ஏன் மிகப் பலர் ஒரே விஷயம் பற்றி எழுத வேண்டும்? முதல் ஒரு கிரந்தம் ஏற்று அதையே பின்னும் விளக்கிப் போந்தால் போதாதோ? (இதற்கு மாமுனிகளின் அழகிய விளக்கத்தைக் கண்டு களிக்கவும்.)

 • ஆழ்வார்கள் அனைவரும் பேசிற்றே பேசும் ஏக கண்டர்கள் (ஒரே கழுத்தை உடையவர்கள்).  பல ஆழ்வார்களும் ஒரே விஷயத்தைப் பற்றிப் பாடினாலும் அவர்களின் ப்ராமாணிகத்வத்தால் விஷயம் கெளரவம் பெற்றது. அதேபோல ஆசார்யர்களும் பேசிற்றே பேசும் ஏக கண்டர்கள். ஆசார்யர்கள் பலரும் ஒரே விஷயத்தைப் பற்றிச் சொன்னால் கேட்போருக்கு விசுவாசமுண்டாகும்.
 • மேலும் ஒரு க்ரந்தம் சுருங்கச் சொல்வதை மற்றொன்று விரித்துரைக்கும் ஆகவே இவை ஒன்றுக்கொன்று துணை நூல்கள் போலாம்.

ஒரே விஷயத்தை விளக்க ஒரே ஆசார்யர் பல க்ரந்தங்கள் எழுதும் விஷயத்திலும் இதே கொள்கை ஏற்புடையதாக இருக்கும். விஷயங்கள் தெளிவாக நிர்ணயிக்கப்படும் மேலும் நூல்கள் ஒன்றுக்கொன்று துணையாக இருக்கும்.

இவ்வாறு தத்வ த்ரயத்துக்கு மாமுனிகள் முன்னுரை அழகாக மற்றும் சுருக்கமாக நமக்கு நெஞ்சில் தேக்கலாம் செல்வமாக நின்றது. இந்த க்ரந்தம் அறிதற்கரிய விசிஷ்டாத்வைதக் கொள்கைகளை எளிய முறையில் விளக்குவதாகக் கொண்டாடப் படுகிறது. இந்த க்ரந்தம் ஓர் ஆசார்யர் திருவடிக்கீழ் கேட்டு அவரால் ஆசீர்வதிக்கப் படல் நன்றாம்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.in/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி – தத்வ த்ரயம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி

<< ரஹஸ்ய த்ரயம்

மூன்று தத்வங்கள் – ஒரு சுருக்கம்

தத்வங்கள் சித், அசித், ஈச்வரன் என மூன்றாகப் பகுக்கப் படுகின்றன.

பரமபதமாகிய நித்ய விபூதியிலும், ஸம்ஸார மண்டலமாகிய இந்த லீலா விபூதியிலுமுள்ள கணக்கற்ற ஜீவாத்மாக்கள் சித். ஞானத்தால் ஆனவையும், ஞானமுள்ளனவும் சித் ஆகும். ஞானம் என்பது ஆனந்தமானதால், ஞானமுள்ள சித் தூய ஞானத்திலுள்ளபோது ஆனந்தமாயுள்ளது. இந்த சித், எப்போதும் விடுதலையாகிக் கட்டுகள் தளைகளில்லாத நித்ய ஸூரிகள், முன் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டிருந்து இப்போது விடுதலையாகி இருக்கும் முக்தர்கள், இப்போது ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டு துன்புற்றுழலும் பத்தர் என மூவகையினர். இதில் பத்தர், தளையிலிருந்து விடுபட விரும்பும் முமுக்ஷுக்கள் என்றும், தளையில் இன்புதுன்புகளை அநுபவித்துக் கிடக்கும் புபுக்ஷுக்கள் என்றும் இரு வகை. முமுக்ஷுக்களில், கைவல்யம் எனும் சுய இன்பம்தேடும் கைவல்யார்த்திகள் என்றும், எப்போதும் வேறு பயன் கருதாது இறைப்பணியே பலன் என்றுள்ள கைங்கர்யார்த்திகள் என்றும் இருவகை. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html பார்க்கவும்.

senses-elements - tamil

அறிவற்ற அனைத்துப் பொருள்களும், நம் புலன்களுக்கு உட்பட்டு உணரப்படுவனவும் அசித். ப்ரளயத்தில் இவை உரு மாய்ந்து கிடந்து, ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் உருவுள்ளனவாகும். இவை நித்ய விபூதி லீலா விபூதி இரண்டிலுமுண்டு. பொருளியல் உலகில் இவை அறியப்படுவனவாகவும், ஆத்மீக விஷயங்களில் அறிய உதவுபவையாவும் உள்ளன. அசித், பரமபதத்தில் உள்ள தோஷமில்லாத, ரஜோ தமோ குணங்கள் கொஞ்சம் கூட சேராத சுத்த ஸத்வம்,  நன்மையும் தீமையும் கலந்த, ரஜோ தமோ குணங்கள் கலந்த மிஶ்ர ஸத்வம், நன்மை தீமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட, ஸத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் ஒன்றுமில்லாத காலம் – ஸத்வ ஶுன்யம் என்று பகுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html பார்க்கவும்.

ஈச்வரன் ஸ்ரீமன் நாராயணன். ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மித் தாயாருடன் கூடிய அவனே பரம்பொருள். பகவான் எனும் சொல், ஞாநம் (அறிவு), பலம் (வலிமை), ஐச்வர்யம் (ஆளுமை), வீர்யம் (துணிவு), சக்தி (ஆற்றல்), தேஜஸ் (பொலிவு) எனும் ஆறு குணங்களையுடையவன் என்று பொருள்படும். ஈஸ்வரன் எண்ணற்ற திருக்கல்யாண குணங்களை உடையவன். அவன் தாழ்ந்த குணங்கள் எதுவுமற்றவன். எல்லா சித் அசித்துகளும் அவனையே ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. அவனே அவற்றின் ஜீவனையும், அவற்றைத் தாங்கி நிற்பவனாயும் உள்ளான். மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-iswara-who-is-god.html பார்க்கவும்.

இம்மூன்றனுக்கும் சில ஒற்றுமைகளுமுண்டு:

 • ஈச்வரனும் சித்தும் அறிவுள்ளவர்கள்
 • சித் அசித் இரண்டுமே ஈச்வரனின் உடைமைகள்
 • ஈச்வரன் அசித் இரண்டுமே சித்தைத் தம் இயல்பினவாக்க வல்லன. அதாவது சித் – ஜீவாத்மா உலகியல் இன்பத்தில் மூழ்கினால் அவன் அவற்றின் இயல்புகளை ஏற்கிறான்; அவ்வாறன்றி பகவத் விஷயத்தில் ஊன்றினால் பாகவதனாக, உலகியல் மாசுகள் நீங்கி தளைகள் அறுபட்டுப் பேரின்பம் எய்தவனாகிறான்.

இம்மூன்றனுள்ளும் உள்ள வித்யாசங்கள்:

 • ஈச்வரனின் தனிச்சிறப்பியல்பாவது அவன் யாவற்றினும் மேம்பட்டவன், எல்லாவற்றிலும் எப்போதும் எல்லா வகையிலும் உள்ளவன்.
 • சித்தின் சிறப்பாவது ஈச்வர கைங்கர்யத்திலேயே தான் எப்போதும் இருக்கவேண்டும் எனும் ஞாநம் உள்ளவன்.
 • அசித்தாவது எவ்வகை அறிவுமின்றி, எப்போதும் பிறர் அனுபவத்துக்கான கருவியாயே இருத்தல்.

இவ்வரும் பொருள்கள் யாவும் பிள்ளை லோகாசார்யரின் தத்வ த்ரயம் நூலில் மிகச் செழுமையாக விளக்கப் பட்டுள்ளன. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.in/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html பார்க்கவும்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/thathva-thrayam-in-short.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org