Monthly Archives: April 2016

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி – தத்வ த்ரயம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி

<< ரஹஸ்ய த்ரயம்

மூன்று தத்வங்கள் – ஒரு சுருக்கம்

தத்வங்கள் சித், அசித், ஈச்வரன் என மூன்றாகப் பகுக்கப் படுகின்றன.

பரமபதமாகிய நித்ய விபூதியிலும், ஸம்ஸார மண்டலமாகிய இந்த லீலா விபூதியிலுமுள்ள கணக்கற்ற ஜீவாத்மாக்கள் சித். ஞானத்தால் ஆனவையும், ஞானமுள்ளனவும் சித் ஆகும். ஞானம் என்பது ஆனந்தமானதால், ஞானமுள்ள சித் தூய ஞானத்திலுள்ளபோது ஆனந்தமாயுள்ளது. இந்த சித், எப்போதும் விடுதலையாகிக் கட்டுகள் தளைகளில்லாத நித்ய ஸூரிகள், முன் ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டிருந்து இப்போது விடுதலையாகி இருக்கும் முக்தர்கள், இப்போது ஸம்ஸாரத்தில் கட்டுண்டு துன்புற்றுழலும் பத்தர் என மூவகையினர். இதில் பத்தர், தளையிலிருந்து விடுபட விரும்பும் முமுக்ஷுக்கள் என்றும், தளையில் இன்புதுன்புகளை அநுபவித்துக் கிடக்கும் புபுக்ஷுக்கள் என்றும் இரு வகை. முமுக்ஷுக்களில், கைவல்யம் எனும் சுய இன்பம்தேடும் கைவல்யார்த்திகள் என்றும், எப்போதும் வேறு பயன் கருதாது இறைப்பணியே பலன் என்றுள்ள கைங்கர்யார்த்திகள் என்றும் இருவகை. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-chith-who-am-i5631.html பார்க்கவும்.

senses-elements - tamil

அறிவற்ற அனைத்துப் பொருள்களும், நம் புலன்களுக்கு உட்பட்டு உணரப்படுவனவும் அசித். ப்ரளயத்தில் இவை உரு மாய்ந்து கிடந்து, ஸ்ருஷ்டி காலத்தில் உருவுள்ளனவாகும். இவை நித்ய விபூதி லீலா விபூதி இரண்டிலுமுண்டு. பொருளியல் உலகில் இவை அறியப்படுவனவாகவும், ஆத்மீக விஷயங்களில் அறிய உதவுபவையாவும் உள்ளன. அசித், பரமபதத்தில் உள்ள தோஷமில்லாத, ரஜோ தமோ குணங்கள் கொஞ்சம் கூட சேராத சுத்த ஸத்வம்,  நன்மையும் தீமையும் கலந்த, ரஜோ தமோ குணங்கள் கலந்த மிஶ்ர ஸத்வம், நன்மை தீமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட, ஸத்வ ரஜோ தமோ குணங்கள் ஒன்றுமில்லாத காலம் – ஸத்வ ஶுன்யம் என்று பகுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-achith-what-is-matter.html பார்க்கவும்.

ஈச்வரன் ஸ்ரீமன் நாராயணன். ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மித் தாயாருடன் கூடிய அவனே பரம்பொருள். பகவான் எனும் சொல், ஞாநம் (அறிவு), பலம் (வலிமை), ஐச்வர்யம் (ஆளுமை), வீர்யம் (துணிவு), சக்தி (ஆற்றல்), தேஜஸ் (பொலிவு) எனும் ஆறு குணங்களையுடையவன் என்று பொருள்படும். ஈஸ்வரன் எண்ணற்ற திருக்கல்யாண குணங்களை உடையவன். அவன் தாழ்ந்த குணங்கள் எதுவுமற்றவன். எல்லா சித் அசித்துகளும் அவனையே ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளன. அவனே அவற்றின் ஜீவனையும், அவற்றைத் தாங்கி நிற்பவனாயும் உள்ளான். மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.com/2013/03/thathva-thrayam-iswara-who-is-god.html பார்க்கவும்.

இம்மூன்றனுக்கும் சில ஒற்றுமைகளுமுண்டு:

 • ஈச்வரனும் சித்தும் அறிவுள்ளவர்கள்
 • சித் அசித் இரண்டுமே ஈச்வரனின் உடைமைகள்
 • ஈச்வரன் அசித் இரண்டுமே சித்தைத் தம் இயல்பினவாக்க வல்லன. அதாவது சித் – ஜீவாத்மா உலகியல் இன்பத்தில் மூழ்கினால் அவன் அவற்றின் இயல்புகளை ஏற்கிறான்; அவ்வாறன்றி பகவத் விஷயத்தில் ஊன்றினால் பாகவதனாக, உலகியல் மாசுகள் நீங்கி தளைகள் அறுபட்டுப் பேரின்பம் எய்தவனாகிறான்.

இம்மூன்றனுள்ளும் உள்ள வித்யாசங்கள்:

 • ஈச்வரனின் தனிச்சிறப்பியல்பாவது அவன் யாவற்றினும் மேம்பட்டவன், எல்லாவற்றிலும் எப்போதும் எல்லா வகையிலும் உள்ளவன்.
 • சித்தின் சிறப்பாவது ஈச்வர கைங்கர்யத்திலேயே தான் எப்போதும் இருக்கவேண்டும் எனும் ஞாநம் உள்ளவன்.
 • அசித்தாவது எவ்வகை அறிவுமின்றி, எப்போதும் பிறர் அனுபவத்துக்கான கருவியாயே இருத்தல்.

இவ்வரும் பொருள்கள் யாவும் பிள்ளை லோகாசார்யரின் தத்வ த்ரயம் நூலில் மிகச் செழுமையாக விளக்கப் பட்டுள்ளன. மேலும் அறிய http://ponnadi.blogspot.in/2013/10/aippasi-anubhavam-pillai-lokacharyar-tattva-trayam.html பார்க்கவும்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/thathva-thrayam-in-short.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி – ரஹஸ்ய த்ரயம்

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:
ஸ்ரீ வாநாசல மஹாமுநயே நம:

ஸ்ரீவைஷ்ணவம் – எளிய வழிகாட்டி

<< திவ்யப்ரபந்தமும் திவ்ய தேசங்களும்

பஞ்ச ஸம்ஸ்காரத்தின் ஒரு பகுதியாக மூன்று மந்த்ரங்கள் ஆசார்யனால் சிஷ்யனுக்கு உபதேசிக்கப் படுகின்றன:

 • திருமந்த்ரம்

ஓம் நமோ நாராயணாய

எம்பெருமானின் இருஅவதாரங்களில் நாராயண ரிஷி நர ரிஷிக்கு பத்ரிகாச்ரமத்தில் உபதேசித்தது. எம்பெருமானின் உடைமையான ஜீவாத்மா எம்பெருமானின் உகப்புக்காகவே இருத்தல் வேண்டும். எல்லார்க்கும் தலைவனான நாராயணனுக்கே கைங்கர்யம் செய்தல் வேண்டும் என்பது இதன் எளிய பொருள்.

 • த்வயம்

ஸ்ரீமந் நாராயண சரணௌ சரணம் ப்ரபத்யே |
ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ||

எனும் ஈரடியுள்ள மந்த்ரம் விஷ்ணுலோகத்தில் எம்பெருமான் நாராயணனால் மஹாலக்ஷ்மித் தாயாருக்கு உபதேசிக்கப் பட்டது.

ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மித் தாயாரின் பதியான ஸ்ரீமன் நாராயணனின் தாமரைத் திருவடிகளில் சரணம் புகுகின்றேன், அத்தாயாருக்கும் எம்பெருமானுக்குமே சுய நலமற்ற கைங்கர்யம் செய்யக் கடவேனாக என்பது இதன் எளிய பொருள்.

 • சரம ச்லோகம்

பகவத் கீதையின் ஒரு பகுதியான

ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ |
அஹம் த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா ஸுச ||

எனும் ச்லோகம் அர்ஜுனனுக்கு க்ருஷ்ணனால் மஹா பாரதப் போர்க்களத்தில் அவன் மனம் கலங்கியபோது உபதேசிக்கப்பட்டது. எல்லா உபாயங்களையும் கைவிட்டு என் ஒருவனையே சரணமாகப் பற்று, உன் பாபங்களினின்றும்  உன்னை விடுவித்து உன்னை ரட்சிப்பேன் கவலையற்றிருப்பாயாக என்பது  இதன் சுருக்கமான பொருள்.

த்வய மஹா மந்த்ரப் பொருளை வ்யாக்யாநிக்கத் தொடங்கும்போது, முமுக்ஷுப்படியில், மாமுனிகளால் இம்மூன்று ரஹஸ்யங்களுக்குமுள்ள இருவகைத் தொடர்புகள் விளக்கப்படுகின்றன:

 • விதி – அனுஷ்டானம் – திருமந்த்ரம் ஜீவனுக்கும் பரமனுக்குமுள்ள உறவைக் காட்டுகிறது. சரம ச்லோகம் ஜீவனை எம்பெருமானிடம் சரண் அடையக் கட்டளை இடுகிறது. இவ்வாறு சரண் புக்க ஜீவன் எப்போதும் நினைந்து, சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டியதே  த்வய மஹா மந்த்ரம்.
 • விவரண – விவரணி – ப்ரணவம் திருமந்த்ரத்தில் நமோ நாராயணாய என்பதால் விளக்கப் படுகிறது. த்வய மஹா மந்த்ரம் திருமந்த்ரத்தை விளக்குகிறது.  சரம ச்லோகம் அதை மேலும் விளக்குகிறது.

இம்மூன்றிலும், த்வயமே ஆசார்யர்களால் மிகவும் அபிமாநிக்கப் பட்டதும், ஓயாது உள்ளப் பட்டதுமாம். இது மந்த்ர ரத்னம் எனப்பட்டது. இதுவே மஹாலக்ஷ்மித் தாயார் புருஷகாரம் செய்யும் வைபவத்தை ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்கிறது. தேவராஜ குரு என்னும்எறும்பியப்பா வர வர முனி தின சர்யையில் அருளிய படி, எம்பெருமானும் பிராட்டியும் சேர்ந்த சேர்த்தியில் நித்ய கைங்கர்யப் ப்ரார்த்தனை இதிலேயே உண்டு:

மந்த்ர ரத்ந அநுசந்தான ஸந்தத ஸ்புரிதாதரம் |
ததர்த்த தத்த்வ நித்யாந் ஸந்நத்த புலகோத்கமம் ||

மாமுனிகளின் திருவதரங்கள் (உதடுகள்) த்வய மஹா மந்த்ரத்தை உச்சரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. அவரின் உள்ளமோ த்வயத்தின் அர்த்தமான திருவாய்மொழியையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால், அவரின் திருமேனியில் மயிர்க்கூச்செரிதல், கண்களில் கண்ணீர் பெருகுதல் போன்ற மாற்றங்கள் வெளிப்படுகின்றன என்பது இந்தச் ச்லோகத்தின் சுருக்கமான பொருள். நாம் இங்கு நினைவில் கொள்ளவேண்டியது ஒன்று உள்ளது – குரு பரம்பரா த்யான பூர்வகமாகவே (அஸ்மத்குருப்யோ நம: … ஸ்ரீதராய நம: என்ற குரு பரம்பரா மந்த்ரத்தைக் கூறிய பின்னே) த்வயத்தை அநுஸந்தித்தல் வேண்டும்.

அஷ்ட ச்லோகி அருளிய பட்டர் முதலாக, பரந்த ரஹஸ்யம் அருளிய பெரியவாச்சான் பிள்ளை, ஸ்ரீயப் பதிப் படி/யாத்ருச்சிகப் படி/பரந்த படி/முமுக்ஷுப்படி ஆகியவற்றில் பிள்ளை லோகாசார்யர், அருளிச் செயல் ரஹஸ்யத்தில் அழகிய மணவாளப் பெருமாள் நாயனார், முமுக்ஷுப்படி முதலான ரஹஸ்ய வ்யாக்யானங்களில் மணவாள மாமுநிகள் ஈறாக ரஹஸ்ய  த்ரய விளக்கங்களிலேயே ஊன்றியிருந்தனர் நம் பூர்வர்கள் என்பது முக்யமாகக் குறிக் கொள்ளத் தக்கது.

ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு ஜீவாதுவான தத்த்வ த்ரயமும் அர்த்த பஞ்சகமுமே ரஹஸ்ய  த்ரய விளக்கமெனில் நன்றாம்.

அடியேன் சடகோப ராமானுஜ தாஸன்

ஆதாரம்: http://ponnadi.blogspot.in/2015/12/rahasya-thrayam.html

வலைத்தளம் – https://srivaishnavagranthamstamil.wordpress.com/

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://granthams.koyil.org
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org